Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Opłaty

___________________________________________________________
Zasady odpłatności za przedszkole


1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. (Paragraf 1 Uchwały Nr 481/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r).
2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w paragrafie 1 Uchwały Nr 481/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka stanowi 1 zł.
3. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł i obejmuje zakup surowców potrzebnych do przygotowania posiłków.
4. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnione są dzieci oraz pracownicy przedszkola. Pracownicy oprócz stawki żywieniowej ponoszą również koszt przygotowania posiłku zgodnie z aktualną kalkulacją.
5. Ustalone opłaty wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia
w przedszkolu, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Kwota opłaty za żywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez dzienną stawkę żywieniową. W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.
6. W przypadku rezygnacji z żywienia w trakcie trwania miesiąca, rozliczenie płatności nastąpi w następnym miesiącu.
7. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola mogą ubiegać się o dofinansowanie dożywiania z MOPR w Ostrołęce. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę udzielania ulgi w opłatach za wyżywienie dziecka w przedszkolu, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.
___________________________________________________________